Νηπιαγωγείο

Στο χώρο του σχολείου μας, τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες – τμήματα ανάλογα με την ηλικία τους.

Σεβόμενοι απόλυτα τις ανάγκες της κάθε ηλικίας, δημιουργήσαμε τέσσερεις κύκλους προσχολικης αγωγής, με διαφορετικούς παιδαγωγικούς στόχους και διαφορετικές δραστηριότητες.

Προνηπιακό τμήμα (4 – 5 ετών)

Στο τμήμα του Προνηπίου συναντούμε τα παιδιά ηλικίας 4 – 5 ετών. Είναι η ηλικία όπου η κοινωνικότητά τους βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο και οι γνωστικές τους ανάγκες γίνονται όλο και πιο έντονες.

 

Νηπιαγωγείο με έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας (5 – 6 ετών)

Τα προγράμματα δραστηριοτήτων είναι εναρμονισμένα στο διαθεματικό σύστημα εκπαίδευσης και στοχεύουν στην προετοιμασία για το Δημοτικό, με έμφαση στην προσέγγιση γραφής και ανάγνωσης.